در دل شب تار، همواره یک فانوس روشنایی وجود دارد.

در دل شب تار، همواره یک فانوس روشنایی وجود دارد.

در دل شب تار، همواره یک فانوس روشنایی وجود دارد.