در تمام این روز خداوند را ستایش کن!

در تمام این روز خداوند را ستایش کن!

در تمام این روز خداوند را ستایش کن!