دانه ای که خدا به تو داده را آبیاری کن!

دانه ای که خدا به تو داده را آبیاری کن!

دانه ای که خدا به تو داده را آبیاری کن!