خدا می خواهد، روح تو را احیا کند.

خدا می خواهد، روح تو را احیا کند.

خدا می خواهد، روح تو را احیا کند.