خدا داره تو رو به سمت قلّه راهنمایی میکنه!

خدا داره تو رو به سمت قلّه راهنمایی میکنه!

خدا داره تو رو به سمت قلّه راهنمایی میکنه!