خدا تو رو بی حد و اندازه دوسِت داره!

خدا تو رو بی حد و اندازه دوسِت داره!

خدا تو رو بی حد و اندازه دوسِت داره!