خدا به سادگی، “تو” را می خواهد!

خدا به سادگی، "تو" را می خواهد!

خدا به سادگی، “تو” را می خواهد!