خدا بهتر از ما می داند!

خدا بهتر از ما می داند!

خدا بهتر از ما می داند!