خدا برای من و تو به روی زمین آمد!

خدا برای من و تو به روی زمین آمد!

خدا برای من و تو به روی زمین آمد!