خدا از نیازهای تو آگاه است!

خدا از نیازهای تو آگاه است!

خدا از نیازهای تو آگاه است!