خداوند وفادار است!

خداوند وفادار است!

خداوند وفادار است!