خداوند منشا آرامش و شادی توست!

خداوند منشا آرامش و شادی توست!

خداوند منشا آرامش و شادی توست!