خداوند طرف توست!

خداوند طرف توست!

خداوند طرف توست!