خداوند در پاسخگویی دعاها و وعده هایش هرگز تعلل نمی کند!

خداوند در پاسخگویی دعاها و وعده هایش هرگز تعلل نمی کند!

خداوند در پاسخگویی دعاها و وعده هایش هرگز تعلل نمی کند!