خداوند در ضعف های تو جلال می یابد

خداوند در ضعف های تو جلال می یابد

خداوند در ضعف های تو جلال می یابد