خداوند به دعاهای تو گوش می دهد!

خداوند به دعاهای تو گوش می دهد!

خداوند به دعاهای تو گوش می دهد!