خداوند با فروتنی متعال شد!

خداوند با فروتنی متعال شد!

خداوند با فروتنی متعال شد!