خداوند امن ترین جایگاه برای گنج های توست.

خداوند امن ترین جایگاه برای گنج های توست.

خداوند امن ترین جایگاه برای گنج های توست.