خداوند آنچه رو که به تو وعده داده به انجام خواهد رساند!

خداوند آنچه رو که به تو وعده داده به انجام خواهد رساند!

خداوند آنچه رو که به تو وعده داده به انجام خواهد رساند!