خداوند، غیرممکن را ممکن می کند!

خداوند، غیرممکن را ممکن می کند!

خداوند، غیرممکن را ممکن می کند!