خداوند، شخص تو را دوست دارد!

خداوند، شخص تو را دوست دارد!

خداوند، شخص تو را دوست دارد!