خداوند، به وعده های خود عمل می کند!

خداوند، به وعده های خود عمل می کند!

خداوند، به وعده های خود عمل می کند!