خدا، خداست و تغییر نکرده!

خدا، خداست و تغییر نکرده!

خدا، خداست و تغییر نکرده!