جایگاه واقعی تو نزد خدا است

جایگاه واقعی تو نزد خدا است

جایگاه واقعی تو نزد خدا است