تو یک گنج نهفته‌ای

تو یک گنج نهفته‌ای

تو یک گنج نهفته‌ای