تو می ‌تونی پیش خدا، خود واقعی ات باشی!

تو می ‌تونی پیش خدا، خود واقعی ات باشی!

تو می ‌تونی پیش خدا، خود واقعی ات باشی!