تو منحصر به فرد آفریده شدی!

تو منحصر به فرد آفریده شدی!

تو منحصر به فرد آفریده شدی!