تو مرکز محبت خدا هستی!

تو مرکز محبت خدا هستی!

تو مرکز محبت خدا هستی!