تو عضو خانواده ی الهی هستی!

تو عضو خانواده ی الهی هستی!

تو عضو خانواده ی الهی هستی!