تو دستان خدا هستی!

تو دستان خدا هستی!

تو دستان خدا هستی!