تو در خداوند پیروز هستی!

تو در خداوند پیروز هستی!

تو در خداوند پیروز هستی!