در خداوند هیچ چیز دیر نیست!

در خداوند هیچ چیز دیر نیست!

در خداوند هیچ چیز دیر نیست!