تو بر دنیا چیره شده ای!

تو بر دنیا چیره شده ای!

تو بر دنیا چیره شده ای!