تو برای خداوند ساخته شده ای!

تو برای خداوند ساخته شده ای!

تو برای خداوند ساخته شده ای!