تو برای تجلی عشق خداوند به دنیا آمدی!

تو برای تجلی عشق خداوند به دنیا آمدی!

تو برای تجلی عشق خداوند به دنیا آمدی!