تو انتخاب شده‌ی خداوند هستی!

تو انتخاب شده‌ی خداوند هستی!

تو انتخاب شده‌ی خداوند هستی!