تمرکزت را بر ملکوت خدا بگذار!

تمرکزت را بر ملکوت خدا بگذار!

تمرکزت را بر ملکوت خدا بگذار!