به روح القدس اجازه ی ورود بده!

به روح القدس اجازه ی ورود بده!

به روح القدس اجازه ی ورود بده!