به خداوند متصل بمان!

به خداوند متصل بمان!

به خداوند متصل بمان!