به خداوند امید داشته باش!

به خداوند امید داشته باش!

به خداوند امید داشته باش!