به خداوند اعتماد کن!

به خداوند اعتماد کن!

به خداوند اعتماد کن!