به خاطر عشق به تو، خدا انسان شد

به خاطر عشق به تو، خدا انسان شد

به خاطر عشق به تو، خدا انسان شد