برای هر آن چه داری شکرگزار باش

برای هر آن چه داری شکرگزار باش

برای هر آن چه داری شکرگزار باش