با روح او پیروز خواهی شد.

با روح او پیروز خواهی شد.

با روح او پیروز خواهی شد.