با خدا از موانع به آرامی عبور کن!

با خدا از موانع به آرامی عبور کن!

با خدا از موانع به آرامی عبور کن!