با خدا از دیوار اسارت می پری!

با خدا از دیوار اسارت می پری!

با خدا از دیوار اسارت می پری!