با خداوند همراه شو!

با خداوند همراه شو!

با خداوند همراه شو!