باشد که خداوند از تو ابزاری برای برقراری صلح و آرامش بسازد

باشد که خداوند از تو ابزاری برای برقراری صلح و آرامش بسازد

باشد که خداوند از تو ابزاری برای برقراری صلح و آرامش بسازد