ایمان تو به مسیح بسیار قدرتمنده

ایمان تو به مسیح بسیار قدرتمنده

ایمان تو به مسیح بسیار قدرتمنده