او یهوه “رافا” است!

او یهوه "رافا" است!

او یهوه “رافا” است!